İngilizce Öğretimi

İngilizce Öğretimi’ne İlişkin Görüş ve Öneriler

 1 – İngilizce Öğretimi ( Bireysel – Kişiye Özel – İngilizce Öğretimi)
2 – İngilizce Öğretimi ( 4 kişilik gruplara  – İngilizce Öğretimi)

Dünyadaki tüm uygar ülkeler tarafından  karşılıklı iletişimde  yaygın olarak kullanılan  İngilizce; resmi dili farklı ülkelerin eğitim sistemleri içinde öncelikli yabancı dil olarak öğretilmektedir. Ülkemizde de yaygın olarak birinci yabancı dil olarak verilen İngilizce Dersleri, ilköğretim çağından başlayarak zorunlu olarak verilmesine rağmen, sürekli başa dönen müfredat içeriği ve gramer ağırlıklı eğitimi ile günlük konuşma-yazma pratiği kazandırmaktan uzaktır.

 

Her akademik başarısızlığın doğrudan öğretmene fatura edilmesi kolaylığı, sorunun kaynağına inmemizi engellemektedir. Aynı öğretmenin farklı öğrenci, müfredat ve araç-gereçlerle çok farklı başarılar gösterebileceği bilimsel olarak kanıtlanmış bir realitedir. Bakanlığımızın ve Talim Terbiye Kurulu  Başkanlığımızın yapıcı, bilimsel katkıları ve İngilizce öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile dil öğretimimizdeki başarısızlık çemberinin kırılacağına inancımız tamdır. Her yaştaki öğrencilerin zevk alarak İngilizce öğrenebilmesi, öğrendiklerini kullanabilmesi için görüş ve öneriler:

 

 1. İngilizce ÖğretimiBir yabancı dili öğrenebilmenin sistematiği, kendi diline hakim olmayı gerektirir. Resmi eğitim dilimiz olan Türkçeyi düzgün okuyup yazamayan, anlayamayan bir öğrenci yabancı dil öğrenemez.
 2. İlk şartın gerçekleşmesi için özellikle farklı beşik dillerinin hÜküm sürdüğü  illerde en az 2 yıllık zorunlu-parasız okul öncesi eğitim verilmesi halinde genel akademik başarı, özel olarak da yabancı dil eğitimi başarısı artar.
 3. İngilizce eğitimini ıslah etmeye İngilizce Öğretmeni yetiştiren yüksek öğretim kurumlarını yapılandırılarak başlanmalıdır. Uygulama ağırlıklı eğitim sırasında her öğrencinin bir dönemlik de olsa yurt dışı öğrenci değişiminden ücretsiz faydalanması temin edilmelidir.
 4. Halen görevde olan İngilizce öğretmenlerimizin de yaz tatilleri içerisinde eğitim amaçlı yurt dışına çıkabilmeleri bakanlık tarafından desteklenmeli ve  bedelsiz kamp-kurs organizasyonları tertiplenerek aşamalı olarak tüm İngilizce öğretmenleri yararlandırılmalıdır.
 5. İlköğretimde uygulanmakta olan ve verim alınamayan DynED Yöntemi terkedilmelidir.
 6. İngilizce dil eğitimi yalnızca konuşma-anlama pratiğine yönelik oyun-drama tekniği ile 1. sınıftan itibaren verilmeli, 4. sınıfta okuma-yazma eğitimine başlanmalıdır. İlk 4 yıl notla değerlendirilmemelidir.
 7. Tüm duyulara hitap eden dil eğitiminin kara tahta ve sıradan ibaret sınıf ortamında uygulanması anormal derecede zor olduğundan tüm okullarımızda dil laboratuarlarının oluşturularak bilgisayar, tepegöz, kulaklık, vb. elektronik donanımla donanması desteklenmeli ve bu konuda ojullara yardım edilmeli.
 8. Müfredatın her kademede tekrarlanması yerine yabancı ülkelerde olduğu gibi bir konuyu en az bir aya yayarak 4 beceriyi (konuşma, yazma, okuma, dinleme) içinde barındırması, yıllık planların bu doğrultuda hazırlanması ve işlenmesi yerinde olacaktır.
 9. Zorunlu ders kapsamındaki mevcut İngilizce ders saatlerinin her kademe için en az birer saat daha arttırılması gerekir.
 10. İngilizce derslerinin yazma dersi, okuma dersi, dinleme dersi, konuşma dersi olarak ayrı ayrı dersler haline dönüştürülmesi, müfredatlarının uygun şekilde düzenlenmesi yararlı olacaktır.
 11. Yeni eğitim sisteminde seçmeli ders kapsamında verilecek İngilizce eğitiminden yarar sağlanması için haftalık ağırlığı 6 saatten az olmamalı, müfredatı konuşma-anlama yöntemine ağırlık verecek şekilde  hazırlanmalıdır.
 12. Yardımcı kitap-kaynak seçimi okul İngilizce öğretmen zümrelerine bırakılmalıdır.
 13. Dil öğretiminin pratiği ve ölçme sistematiği gereği yazılı sınavlar dışında sözlü sınavlar da zorunlu kılınmalıdır.
 14. Okullarımızda kurulacak sosyal kulüpler arasında İngilizce Konuşma Kulüplerine yer verilmesi gerekir.
 15. Dil eğitiminde konulan hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olması için bölgesel farklılıkların dikkate alınması, mevcut hazır bulunuşluk, donanım ve gereksinime uygun esnek müfredatların türetilmesi yerinde olacaktır.
 16. Dil eğitiminin her aşamasında branş öğretmenlerinin görüş ve önerileri alınmalı, geri bildirimler doğrultusunda değişikliklere gidilmelidir.

Diğer Yazılar

Leave a Comment